fbpx

[на русском ниже]

Domnului Ion Chicu, prim-ministrul Republicii Moldova

Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale                       

Președintele Comisiei națională extraordinară de sănătate publică

 

Autoritățile din Republica Moldova trebuie să urmeze modelul altor state care au reușit să încetinească sau să oprească răspândirea COVID-19, să cumpere mai multe teste și să testeze cetățenii. Totodată, aceasta corespunde totalmente politicii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care cheamă guvernele să asigure testarea suspecților și persoanelor de contact, deoarece testând cât mai multă populație, pot fi izolate focarele și ruptă transmiterea infecției.

În Republica Moldova, la 21 martie, avem 66 de persoane infectate cu COVID-19. Opt persoane sunt în stare gravă. Patru pacienți sunt copii. 31 de cazuri sunt de import, adică persoanele au venit deja infectate din alte țări, iar 35 de cazuri sunt de transmisie locală, adică persoanele au fost infectate de persoane din interiorul țării.

Sunt monitorizate 24,228 de persoane, dar au fost făcute doar 559 de teste. Primul stoc din 460 de teste a fost epuizat și acum se utilizează testele din a doua donație de 1000 de teste. La moment, nu se cunoaște vreo declarație sau intenție a autorităților de a cumpăra mai multe teste. În același timp, zeci de mii de cetățeni au revenit în Moldova de peste hotare, direct din focare cu infecție, fără a fi testați sau monitorizați în vreun fel. Alte zeci de persoane au interacționat sau au fost în apropierea persoanelor infectate.

Purtătorii de COVID-19 pot să nu aibă simptome, de aceea, testarea întru detectarea sursei de infecție este esențială.

Orice măsuri și politici de urgență, pentru a fi eficiente în a încetini pandemia, trebuie să se bazeze pe date despre cazurile confirmate de COVID. Aceste date pot fi obținute doar testând. Măsurile de localizare, cum ar fi carantina, autoizolarea etc. vor fi aplicate corect și cu impact doar în condițiile în care se cunoaște nivelul și extinderea problemei, lucru care se poate face doar prin testare activă. Mai mult, potențiala subraportare a numărului de cazuri confirmate (la nivelul zecilor) poate crea populației o impresie greșită despre gravitatea problemei și o atitudine relaxată față de măsurile obligatorii și voluntare care se impun.

Cerem Guvernului Republicii Moldova:

  1. Să cumpere nu mai puțin de 100,000 teste și să testeze persoanele care au revenit din zone cu focare de infecție, persoanele de prim contact și cele aflate în carantină.
  2. Să crească capacitatea de testare prin instruirea de personal și crearea a încă cel puțin 5 laboratoare în toate regiunile.
  3. Să fie ridicată capacitatea de testare până la 4-5 mii pe zi, astfel încât să fie depistați și purtătorii care nu manifestă simptome, astfel să fie stopată extinderea COVID-19.

Experiența orașului italian Vò demonstrează eficiența testării în masă a populației pentru a opri răspândirea virusului. Orașul a testat toți cei 3,300 de locuitori, cu sau fără simptome, iar toți cei infectați au fost puși în carantină. După prima testare, s-a identificat că 3% din populație era infectată. După izolarea celor infectați, rata de infectare a scăzut la 0.3%. Testarea a mai indicat șase infectați, fără simptome, dar care puteau răspândi virusul.

În Veneto, autoritățile testează tot mai multe persoane, iar dacă o persoană este infectată, atunci întreaga familie este testată, toți prietenii și toți locuitorii clădirii în care locuiesc.

Coreea de Sud și Taiwan sunt ambele istorii de succes în oprirea extinderii virusului. Coreea de Sud a fost inițial cea mai afectată țară după China. Lucrurile s-au schimbat după ce autoritățile testau câte 10,000 de cetățeni pe zi. La 20 martie Coreea de Sud are realizate 316,664 teste la 8799 îmbolnăviri și 102 decese.

Danemarca introduce testarea obligatorie a tuturor persoanelor care au simptome de inflamație a căilor respiratorii superioare sau viroze, colectând probele pentru infecția COVID 19 la domiciliu, astfel limitând contactul persoanei posibil infectate cu alte persoane, depistând activ sursele de infecție cu autoizolarea și tratarea lor..

COVID-19 este un pericol pentru sănătatea cetățenilor noștri. Autoritățile moldovenești nu trebuie să inventeze noi soluții, ci să învețe din lecțiile celor care au reușit să încetinească și să stopeze virusul.

Totodată, solicităm să se publice pe pagina web creată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informația despre numărul de teste disponibile, numărul de teste efectuate, dezagregate pe vârstă și localități.

Autoritățile Republicii Moldova trebuie de urgență să cumpere mai multe teste pentru ca să testeze cetățenii și să impună carantină pentru cei infectați. Doar așa vom putea încetini sau chiar rupe răspândirea COVID-19, iar timpul deloc nu este de partea noastră.

Semnatari:

CPR Moldova – Centrul de Politici și Reforme

Comunitatea „WatchDog.MD”

 

*******************************

Требуем большего количества тестов и тестирований COVID-19

Господину Иону Кику, премьер-министру Республики Молдова 

Председателю Комиссии по чрезвычайным ситуациям

Председателю Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья

 

Властям Республики Молдова следует последовать примеру других стран, которым удалось остановить либо уменьшить скорость распространения COVID-19, а именно – закупить большее количество тестов и проводить тестирование населения. Подобная мера полностью соответствует политике Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), согласно которой правительствам рекомендовано обеспечить процесс тестирования людей с подозрением на новый коронавирус, а также лиц, находившихся в контакте с зараженными. Ведь, проведение тестирования среди широких слоев населения может способствовать изоляции очагов заражения и прекращению передачи вируса.

На 21 марта в Республике Молдова объявлено о 66 гражданах, инфицированных COVID-19. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Четверо пациентов – дети. 31 случай «импорта», то есть граждане приехали из-за границы уже заболевшими, еще 35 случаев относятся к внутренней передаче, то есть люди заразились от лиц, находящихся внутри страны.

Под мониторингом находятся 24 228 человек, при этом было проведено только 559 тестов. Запас первой партии из 460 тестов был исчерпан, поэтому сейчас используются тесты из второго пожертвования в 1000 тестов. На данный момент общественности не известно о заявлениях властей или их намерениях провести закупку новых тестов. В то же время, из-за границы, прямиком из очагов заражения, в Молдову вернулись десятки тысяч граждан, которые не подверглись тестированию или мониторингу в той или иной форме. Другие десятки человек взаимодействовали либо находились в непосредственной близости с зараженными лицами.

У носителей COVID-19 не всегда есть симптомы болезни, поэтому проведение тестирования в целях обнаружения источника вируса чрезвычайно важно. Для эффективности в борьбе с пандемией любые чрезвычайные меры и политики должны основываться на данных о подтвержденных случаях COVID, а собрать эти данные можно только проводя тестирование. Меры по локализации вируса, такие как карантин, самоизоляция и т.д., работают верно и эффективно только в том случае, когда известны уровень и масштабы проблемы, а этого можно добиться только посредством активного применения тестов. Более того, потенциальное занижение числа подтвержденных случаев (на уровне десятков) может создать у населения неверное представление о степени серьезности проблемы, привести к спокойному восприятию введенных обязательных и добровольных мер.

Требуем от Правительства Республики Молдова: 

  1. Закупить не менее 100 000 тестов и тестировать людей, вернувшихся из зон, где есть очаги вируса, находившихся в тесном контакте с ними, а также находящихся сейчас в карантине граждан.
  2. Обеспечить инфраструктуру для проведения тестов – обучить персонал и создать минимум 5 дополнительных лабораторий по всей стране.
  3. Повысить темпы тестирования до 4-5 тысяч в день, чтобы таким образом обнаружить носителей вируса без симптоматики и остановить распространение COVID-19.

Опыт итальянского города Vò продемонстрировал эффективность массового тестирования населения в целях предотвращения распространения вируса. В городе подверглись тестированию все 3 300 жителей, вне зависимости от наличия симптомов, а обнаруженные зараженные лица были помещены в карантин. После проведения первого теста, инфицированными оказались 3% населения города, а после изоляции зараженных этот уровень снизился до 0,3%. Также проведенное тестирование выявило 6 человек, которые являлись носителями вируса, но у которых при этом не было симптомов.

Власти региона Венето организуют тестирование все более широкого числа людей, и при обнаружении заболевшего человека, тестируют всю его семью, его друзей и всех жителей здания, в котором этот человек живет.

Южная Корея и Тайвань – две истории успеха по борьбе с распространением вируса. Изначально самые высокие цифры по числу заболевших (помимо Китая) регистрировались именно в Южной Корее. Ситуация изменилась после того, как власти стали тестировать по 10 000 человек в день. На 20 марта Южная Корея успела провести 316 664 тестов, отмечены 8799 заболевших и 102 умерших.

Дания вводит положение об обязательном тестировании всех граждан, у которых есть симптомы воспаления дыхательных путей или вирусных инфекций. Необходимые для выявления COVID-19 анализы собираются у людей в их домах, таким образом ограничивается контактирование потенциально зараженного человека с другими людьми, источники болезни активно выявляются, организуются самоизоляция и лечение.

COVID-19 представляет опасность для здоровья наших граждан. Власти РМ не должны изобретать новых мер, а лишь брать в пример опыт тех, кто успешно остановил вирус или снизил темпы его распространения.

Помимо прочего, требуем опубликовать на web-странице, созданной Национальным агентством общественного здоровья, информацию о числе тестов, которыми располагает страна, а также количество уже проведенных тестов с указанием возраста людей и их места проживания.

Власти Республики Молдова должны в срочном порядке закупить большое количество тестов для тестирования граждан и помещения в карантин всех заболевших. Только так мы сможем снизить темпы и даже остановить распространение COVID-19, ведь, время совсем не на нашей стороне. 

 

Подписано:

Сообщество ”WatchDog.MD

CPR Moldova – Центр Политики и Реформ


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *