fbpx

CPR-logo-black-full

A.O. Centrul de Politici și Reforme anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS 4400.

I. Obiectivele auditului:

 • auditul situației financiare generale a CPR-ului pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;
 • prezentarea opiniei de audit în conformitate cu Standardele ISA 800/805, IFAC/INTOSAC (sau ISA 700) și ISRS 4400 în ceea ce ține de conformarea raportului financiar al CPR cu evidențele contabile și  cerințele Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (SIDA) pentru raportarea financiară, după cum este stipulat în contractul de grant între SIDA și CPR.

II. Termeni de referință 

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 • examinarea raportului financiar prin compararea fiecărui articol de buget (costurile reale și costurile bugetate) şi a documentelor justificative aferente costurilor suportate;
 • verificarea și compararea soldului de ieșire pentru perioada anterioară şi a soldului de intrare pentru perioada curentă inclusiv confirmarea soldului final din raportul financiar la sfârșitul exercițiului financiar și concordanță acestuia cu informația înregistrată în sistemul contabil;
 • examinarea câștigurilor și pierderilor de schimb valutar pe toată durata anului într-un mod sistematizat şi existenţa documentelor financiar-contabile confirmative;
 • utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv a costurilor salariale debitate, conform destinaţiei, frecvența achitării costurilor salariale din proiecte și cuantificare timpului lucrat;
 • respectarea legislaţiei naţionale cu privire la calcularea şi plata contribuţiilor obligatorii, impozitelor şi taxelor de securitate socială;
 • corectitudinea organizării evidenţei contabile şi a sistemului de raportare financiară (notele explicative privind principiile contabile aplicate pentru raportul financiar anual);
 • suma fondurilor care a fost transmisă altor parteneri de implementare (prezența acordurilor semnate cu aceștia);
 • respectarea condiţiilor şi angajamentelor stipulate în contractele de finanţare/de grant;
 • respectarea politicilor şi procedurilor interne în procesul de achiziţii de bunuri şi servicii;
 • alte aspecte relevante unui audit.

III. Raportarea

1. Auditul se va desfăşura în perioada 15 aprilie - 5 mai 2024.

2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia

3. Raportarea trebuie să includă: Raportul unui auditor independent (1) în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2).
Scrisoarea către Management (Management Letter) va include constatările de audit, cât și punctele slabe identificate în urma auditului. Suplimentar va fi emis un raport separat cu constatări în conformitate cu ISRS 4400.

4. Rapoartele prezentate de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să precizeze dacă:

 • raportul financiar prezentat de CPR este structurat în așa mod încât să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat și dacă corespunde înregistrărilor contabile;
 • raportul financiar oferă informații cu privire la rezultatul financiar pe linie bugetară (outcome);
 • au fost admise situații de conflicte de interese, raportate și soluționate în conformitate cu politicile interne ale CPR;
 • procesul de procurări în cadrul CPR este în conformitate cu politica de achiziții a CPR;
 • CPR a luat măsuri adecvate în conformitate cu recomandările propuse de auditorii precedenți;
 • Totodată, rapoartele vor conține observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;

5. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.

6. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.

7. Măsurile luate de CPR pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.

8. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Rapoarte si Scrisoarea către Management (Management Letter). Rapoartele şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate în versiune finală, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.

IV. Cerinţe obligatorii

 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Experienţă în prestarea serviciilor de audit pentru ONG-uri, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare, dată fiind prezentarea ulterioară a Raportului de audit şi a Scrisorii de Management în limbile română şi engleză.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • Copia licenţei pentru activitatea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-ul(urile) auditorului sau auditorilor care vor efectua auditul cu lista organizațiilor pentru care aceștia au efectuat auditul şi o lista a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară în MDL (inclusiv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în auditul solicitat, specific organizațiilor neguvernamentale în Standardele; Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS;
 • Calificarea echipei/auditorului care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 12 aprilie 2024

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa [email protected] cu mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 069383646/069058260.

Categorii: AngajăriApeluri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *