fbpx

În Republica Moldova, reprezentanții mediului de afaceri sunt tot mai des vizați de controale fiscale care îngreunează activitatea antreprenorilor. Una din principalele provocări pe care le întâmpină antreprenorii în cadrul unui control este necunoașterea drepturilor și obligațiilor, atât a organelor fiscale, cât și a contribuabililor supuși acestor controale. Deseori depășirea unor termene procedurale fac, ulterior, imposibilă garantarea accesului la o procedură eficientă de contestare a deciziilor emise de organul fiscall. 

Abuzurile unor funcționari fiscali sunt posibile doar atunci când contribuabilul nu-și cunoaște drepturile sau prerogativele funcționarilor fiscali. Un contribuabil informat poate solicita revendicarea drepturilor sale, inclusiv, în procesul efectuării controlului, prin depunerea unor cereri sau prin formularea unor obiecții pe procesele verbale. 

Un control fiscal nu trebuie să pornească de la premisa sancționării agentului economic în vederea creșterii prin intermediul amenzilor a veniturilor la bugetul de stat. Prin aceste controale sau alte tipuri de supervizare, statul trebuie să ofere de fapt ajutor și consultanță mediului de afaceri pentru a spori, atât performanța economică, cât și gradul de satisfacere a obligațiilor fiscale.

 

CUPRINS

 1. Măsuri de protecție în cazul unui control fiscal:
  • Ce fac dacă la eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv drepturile întreprinderii mele au fost lezate?
  • Cum trebuie să mă comport în cazul unui control?
  • Ce trebuie să întreprind în cazul în care organul de control comite abateri în exercitarea controlului?
  • Solicitarea de informații cu caracter oficial și petiția.
 1. Avertizări și amenzi:
  • Clasificarea amenzilor;
  • Încălcările semnificative;
 1. Mijloace de contestare a deciziilor organelor fiscale:
  • Termene privind contestarea;
  • Soluțiile contestațiilor
 1. Drepturile și obligațiile organelor fiscale

1. Măsurile de protecție în cazul unui control fiscal

Ce fac dacă la eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv drepturile întreprinderii mele au fost lezate?

 • Mă asigur că funcționarii care desfăşoară un control îşi îndeplinesc obligațiile şi respectă prevederile legii;
 • Pot oricând să solicit controlorilor să-mi pună la dispoziție actele normative, în baza cărora desfăşoară controlul;
 • Pot solicita ca desfăşurarea controlului să nu-mi afecteze activitatea întreprinderii (nici un controlor nu-mi poate cere să închid întreprinderea pe durata controlului, la fel nu este în dreptul controlorului să-mi ceară să asigur prezența colaboratorilor întreprinderii care sunt antrenați în procesul de producere, să-mi ceară să opresc anumite utilaje sau să pemrit accesul la computerele din cadrul companiei);
 • Pot refuza folosirea resurselor întreprinderii pentru facilitarea desfăşurării controlului. Nimeni nu mă poate obliga să permit utilizarea bunurilor din cadrul companiei pentru facilitarea activității organelor de control: oferirea unui autovehicul pentru transport, oferirea unor birouri etc. Fără consimțământul expres al meu, nimeni nu poate dispune de bunurile mele în mod abuziv. 

Pretinsa încălcare pe care o invocați trebuie să fie susținută de înscrisuri, documente care confirmă iminența încălcării pretinse. Documentez toate măsurile întreprinse de organele de control şi nu accept indicații verbale, consemnarea oricărei acțiuni printr-un înscris îmi asigură dreptul de a contesta acest înscris, or o indicație/decizie verbală va putea fi probată foarte dificil. 

Cum trebuie să mă comport în cazul unui control?

 • Mă asigur că funcționarii care desfăşoară un control îşi îndeplinesc obligațiile şi respectă prevederile legii;
 • Pot oricând să solicit controlorilor să-mi pună la dispoziție actele normative, în baza cărora desfăşoară controlul;
 • Pot solicita ca desfăşurarea controlului să nu-mi afecteze activitatea întreprinderii (nici un controlor nu-mi poate cere să închid întreprinderea pe durata controlului, la fel nu este în dreptul controlorului să-mi ceară să asigur prezența colaboratorilor întreprinderii care sunt antrenați în procesul de producere, să-mi ceară să opresc anumite utilaje sau să pemrit accesul la computerele din cadrul companiei);
 • Pot refuza folosirea resurselor întreprinderii pentru facilitarea desfăşurării controlului. Nimeni nu mă poate obliga să permit utilizarea bunurilor din cadrul companiei pentru facilitarea activității organelor de control: oferirea unui autovehicul pentru transport, oferirea unor birouri etc. Fără consimțământul expres al meu, nimeni nu poate dispune de bunurile mele în mod abuziv. 

Ce trebuie să întreprind în cazul în care organul de control comite abateri în exercitarea controlului?

 • Pot refuza efectuarea controlului dacă funcționarii nu prezintă legitimația corespunzătoare;
 • Pot depune contestații acțiunilor controlorilor în adresa organului de control al acestora;
 • Pot iniția oricând o acțiune în instanța de judecată;
 • Pot depune plângeri în adresa organelor abilitate, inclusiv procuratură, CNA etc.

Solicitarea de informații cu caracter oficial și petiția

 • Orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, inclusiv cerere prealabilă prin care se contestă un act administrativ, poate fi depusă în adresa unei instituții publice de către orice cetățean, atât în formă scrisă, cât şi în formă electronică.  Organele corespunzătoare vor examina cererea în maxim 30 de zile lucrătoare
 • A NU CONFUNDA depunerea unei petiții cu solicitarea unei informației oficiale. Informațiile, documentele solicitate în accepțiunea Legii privind accesul la informații, vor fi puse la dispoziția solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informație.

 

2. Avertizări și amenzi

Clasificarea amenzilor

Încălcarea fiscală constatată prin control fiscal și decizia asupra cazului de încălcare fiscală poate fi:

 • nesemnificativă: (1) suma impozitului sau taxei constituie până la 1000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi pentru persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte; (2) în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei; (3) încălcarea a fost comisă pentru prima dată, în cazurile în care nu se consideră semnificativă. 
 • semnificativă:  prevăzută expres în Codul fiscal la art. 253, 254, 256, 257, 2571, 259, art. 260 alin. (4)-(5), art. 261, 262, 2621, 263, 2631, poate fi aplicată sancțiunea fiscală sub formă de amendă

Avertizarea se aplică pentru încălcarea fiscală nesemnificativă, iar amenda se aplică în cazurile de încălcare fiscală semnificativă.

În cazul în care întreprinderea ta a săvârşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancțiunea fiscală se va aplica pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepția cazurilor în care descoperi că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține o greşeală sau o omisiune și dispui de dreptul de a prezenta o dare de seamă fiscală corectată.

Încălcări semnificative

Încălcările semnificative sunt:

 • neprezentarea în termen a facturii fiscale;
 • lipsa timbrelor de acciz;
 • încălcarea regulilor de ținere a evidenței contabile și a evidenței în scopuri fiscale;
 • ruperea sau deteriorarea sigiliului;
 • neutilizarea mașinilor de casă și de control / terminalelor de plată în numerar;
 • încălcarea regulilor de calculare și de plată a impozitelor și taxelor;
 • împiedicarea activității organului fiscal (împiedicarea controlului fiscal, neprezentarea informației prevăzute de lege, neexecutarea cerințelor din citația fiscală, etc);

 

  3. Mijloace de contestare a deciziilor organelor fiscale:

  Termene privind contestarea

  Dacă organul fiscal a emis o decizie nefavorabilă companiei tale, există opțiunea contestării deciziei sau a anumitor acțiuni ale funcționarilor fiscali.

  Contestația poate fi depusă în maxim 30 de zile de la data recepționării deciziei sau, după caz, din data când a avut loc acțiunea  pe care urmează să o contestați.

  Cu titlu de excepție, contestația împotriva deciziei organului fiscal şi acțiunilor funcționarului fiscal privind executarea silită a obligației fiscale se depune în decursul a 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau săvârşirii acțiunilor contestate.

  Contestația va fi examinată de către organul fiscal în maxim 30 de zile din data primirii. 

  În timpul examinării, vei primi o citație şi s-ar putea să fii invitat pentru a da explicații sau depune anumite acte justificative.

  Soluțiile contestațiilor

  După finalizare examinării contestației, organul fiscal este în drept să emită una din următoarele decizii:

  • să respingă contestația şi să mențină decizia contestată;
  • să satisfacă parțial contestația şi să dispună modificarea deciziei contestate;
  • să satisfacă integral cerințele contestației şi să dispună anularea deciziei contestate;
  • să suspende executarea deciziei contestate şi să dispună efectuarea unui control repetat.

  Dacă obiectul contestației constă într-o plângere împotriva acțiunii funcționarului fiscal, organul competent va dispune:

  • respingerea contestației; 
  • tragerea la răspundere a funcționarului fiscal, cu restabilirea drepturilor Dvs. lezate.

  Organul fiscal este obligat să expedieze autorului contestației o copie a deciziei adoptate.

  Dacă decizia emisă de organul fiscale este nefavorabilă, ai două opțiuni:

  1. contestarea deciziei la organul Fiscal Central (în cazul adresării la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, acesta o prezintă organului fiscal emitent, care este obligat, în maxim 3 zile, să o remită IFPS, anexând la ea materialele de control şi deciziile de rigoare); 
  2. depunerea unei acțiuni direct în instanța de judecată. În cererea de chemare în judecată poți solicita: anularea actului de control fiscalactului de control fiscal suplimentardeciziei asupra încălcării fiscale și/sau a deciziei emise pe marginea contestației depuse contra deciziei asupra încălcării fiscale; repararea prejudiciului cauzat de organul fiscal și/sau funcționarul fiscal. Repararea prejudiciului se va cere în cazul în care, în mod abuziv, a fost stopat sau a fost afectată activitatea normală a întreprinderii sau în cadrul controlului fiscal sau după încetarea acestuia, s-au aplicat măsuri care au cauzat pierderi întreprinderii tale.

   

  4. Drepturile și obligațiile organelor fiscale

  Țineți cont de faptul că în cadrul unui control fiscal, funcționarii fiscali au atât drepturi, cât şi obligații. Nerespectarea obligațiilor sau depăşirea drepturilor expres prevăzute de legislație pot genera motive întemeiate pe care Dvs. le veți statua în contestații, acțiuni etc. Funcționarii fiscali vor avea dreptul, conform prevederilor Codului Fiscal : 

  • să efectueze controale asupra modului în care contribuabilii, organele vamale şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, alte persoane respectă legislația fiscală, să ceară explicațiile şi informațiile de rigoare în ceea ce privește  problemele identificate în timpul controlului;
  • în procesul controalelor fiscale, să ceară şi să primească gratuit de la orice persoană informații, date, documente necesare în exercitarea atribuțiilor, cu excepția informațiilor care constituie secret de stat, precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control;
  • să deschidă şi să examineze, să sigileze, după caz, indiferent de locul aflării lor, încăperile de producție, depozitele, spațiile comerciale şi alte locuri (cu excepția domiciliului şi reşedinței), folosite pentru obținerea veniturilor sau pentru întreținerea obiectelor impozabile,  a documentelor și a altor obiecte;
  • să aibă acces la sistemul electronic de evidență contabilă al contribuabilului;
  • să controleze autenticitatea datelor din documentele de evidență şi din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
  • să ridice de la contribuabil documente în cazurile şi în modul prevăzut de prezentul titlu;
  • să constate încălcările legislației fiscale şi să aplice măsurile prevăzute de legislație;
  • să pornească în instanțele judecătoreşti competente acțiuni contra contribuabililor;
  • să ceară şi să verifice lichidarea încălcării legislației fiscale, să aplice, după caz, măsuri de constrîngere;
  • la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor, să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte;
  • să primească în numerar impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalități) şi/sau amenzi numai în cazul utilizării maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală;
  • să efectueze executarea silită a obligațiilor fiscale în modul stabilit de legislația fiscală;
  • să sechestreze, în modul stabilit de lege, orice bun, cu excepția celui care, în conformitate cu Codul Fiscal şi cu alte acte legislative, nu este sechestrabil;
  • să suspende, în modul stabilit de lege, operațiunile legate de conturile bancare ale contribuabilului, cu excepția contului de împrumut, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice, care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător;
  • să citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcție de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidența documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informații în problema de interes pentru organul fiscal, cu excepția documentelor şi informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat;
  • în procesul determinării cuantumului impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităților) şi/sau amenzilor ori al perceperii lor, să solicite de la instituțiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clienții acestora;
  • să solicite efectuarea şi să efectueze controale fiscale în alte țări în baza acordurilor (convențiilor) internaționale la care Republica Moldova este parte;
  • să solicite organelor competente din alte state informații despre activitatea contribuabililor fără acordul acestora din urmă;
  • să prezinte organelor competente din alte state informații despre relațiile contribuabililor străini cu cei autohtoni, fără acordul sau înştiințarea acestora din urmă;
  • să utilizeze dări de seamă fiscale, corespondența cu contribuabilii şi informații ale autorităților publice pe suport electronic şi de alt fel, perfectați şi protejați conform legislației în domeniu;
  • să folosească mijloace de informare în masă pentru popularizarea şi respectarea legislației fiscale.

  În exercitarea atribuțiilor, funcționarii fiscali vor fi obligați:

  • să acționeze în strictă conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu Codul Fiscal şi cu alte acte normative;
  • să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alți participanți la raporturile fiscale;
  • să popularizeze legislația fiscală;
  • să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislația fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligațiile lui;
  • să informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare, şi despre actele normative respective;
  • să asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seamă fiscală;
  • să efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite;
  • la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinația certificatului, să elibereze certificate privind lipsa sau existența restanțelor față de buget. Formularul-tip al certificatului menționat se elaborează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
  • să primească şi să înregistreze cereri, comunicări şi alte informații despre încălcări fiscale şi să le verifice, după caz;
  • să examineze petițiile, cererile şi reclamațiile contribuabililor în modul stabilit de lege;
  • să țină evidența contribuabililor şi a obligațiilor fiscale;
  • să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare;
  • în cazul depistării unei încălcări fiscale şi neîndeplinirii cerințelor legale ale funcționarului fiscal, să emită decizie privind aplicarea de sancțiuni;
  • să remită contribuabilului sau reprezentantului acestuia, în termenele prevăzute de legislația fiscală, decizia emisă;
  • să nu folosească situația de serviciu în interese personale;
  • să întreprindă şi alte acțiuni prevăzute de legislația fiscală.

  Orice aspect inserat în lista de obligațiuni va reprezenta un motiv pentru a solicita răspunderea legală a funcționarului în caz de nerespectare a acestuia și, totodată, va reprezenta un temei pentru a solicita anularea deciziei şi în consecință repararea prejudiciului moral şi material. 

  ATENȚIE: 

  Funcționarii se bucură de anumite garanții şi imunități, de aceea, acțiunile tale nu vor împiedica sub nicio formă exercitarea atribuțiilor funcționarilor. 

  Este interzisă şi pasibilă de răspundere contravențională şi penală orice acțiune în adresa funcționarilor de natură să producă o ofensă, amenințare, violență, atentare la viața şi sănătatea funcționarului în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.


  Acest ghid este realizat de CPR Moldova, Centrul de Politici și Reforme, în cadrul proiectului „Educate, engage, empower. Community tools against corruption” cu suportul Fundației Soros-Moldova și Fundațiilor Pentru o Societate Deschisă.

  Categorii: GhidPublicatii

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *