fbpx

Pandemia COVID-19, pe lângă impactul social dezastruos la nivel global pe care îl are, este o provocare pentru economia națională şi instituțiile statului. În această perioadă, instituțiile publice trebuie să demonstreze eficiență maximă în utilizarea banului public şi acordarea serviciilor publice. Însă uitîndu-ne la ceea CE şi CUM  procură instituțiile publice în perioada de pandemie, observăm pe alocuri un management defectuos al banului public şi riscuri legate de existența și realizarea unor interese în timp ce cu toții #stăm acasă.

Începând cu 17 martie 2020, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 17.03.2020 a fost declarată stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel au fost sistate mai multe activități economice, cu unele excepții, ceea ce a rezultat în reducerea încasărilor din plata impozitelor şi taxelor directe, şi indirecte, din contul cărora sunt finanțate cheltuielile publice. Totodată, Guvernul şi-a propus măsuri de susținere a diferitor sectoare cu finanțarea acestora, în mare parte, din contul bugetului de stat, fapt care urma să majoreze semnificativ cheltuielile bugetare şi, respectiv, deficitul bugetului.

În acest context, proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020,  înaintat de Guvern a fost aprobat de Parlament pe 23 aprilie 2020. Conform documentului, veniturile bugetului pentru anul 2020 s-au diminuat cu 6338,0 mil lei, iar cheltuielile au crescut cu cu 2221,9 mil.lei şi deficitul  bugetar s-a majorat cu 8559,9 mil.lei, atingând suma de 15975,2 mil lei. Deficitul bugetului public național în anul 2020 a fost estimat la 16207,2 mil lei.

Majorarea cheltuielilor neacoperite cu venituri fiscale a impus Guvernul să identifice surse de finanțare a activităților suplimentare şi acoperirea deficitului bugetar, angajând împrumuturi şi credite interne şi externe.

În această situație, este esențial ca instituțiile finanțate din bugetul public național să-şi revadă prioritățile şi să finanțeze activitățile strict necesare.

Astfel, ar fi fost important ca de la anunțarea stării de urgență toate achizițiile inițiate sau planificate anterior să fie revizuite şi, după caz, anulate cu realocarea fondurilor pentru contractele primordiale.

Potrivit datelor publice [1], în perioada 17 martie – 15 mai 2020, doar 3 proceduri de achiziții au fost anulate din cauza lipsei finanțării şi s-au semnat acorduri de micşorare a valorii la 33 contracte în sumă totală de 3.9 mil lei.

Însă, mai multe instituții publice au continuat achizițiile inițiate, iar unele au lansat achiziții de diferite bunuri şi lucrări „esențiale” pentru ele, care nu au legătură cu serviciile publice de primă necesitate şi ar fi fost rezonabile în condiția unui excedent bugetar care ar permite identificarea unor activități suplimentare. Totodată, s-au semnat 20 de acorduri adiționale de majorare a contractelor atribuite anterior în sumă totală de 8.1mil lei, din care 1.3 mil lei pentru medicamente şi restul 6.8 mil lei pentru lucrări de construcție/reparație.

Grafic: Numărul de proceduri de achiziții publicate și contracte atribuite (17 martie – 15 mai 2020)

În perioada 17 martie -15 mai 2020, doar pe portalul Mtender au fost publicate 829 de proceduri de achiziții, iar Agenția Achiziții Publice (AAP) a publicat informații privind atribuirea a 1040 contracte în valoarea totală de 714.6 mil. lei, plus încă 2 contracte în valoarea totală de 38.7 mil lei sunt publicate doar pe pagina web a Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS). Se observă, totuşi, o scădere a numărului de achiziții anunțate în perioada stării de urgență. Deși în a doua săptămână a stării de urgență a fost atestată o creştere a sumei angajate în contractele de achiziții publice.

Valoarea totală a contractelor atribuite, mil. lei în perioada 17 martie - 15 mai 2020

Valoarea totală a contractelor atribuite, mil. lei în perioada 17 martie – 15 mai 2020

Astfel, în perioada 24-30 martie, valoarea totală a contractelor atribuite a crescut pînă la 301.2 mil lei, sau cu 222.2 mil lei mai mult comparativ cu prima săptămână a stării de urgență. Marea parte a acestor contracte sunt semnate urmare a procedurilor inițiate în perioada februarie-prima jumătate a lunii martie 2020. Ulterior în săptămînile 3-5 se constată o scădere a valorii totale a contractelor semnate, pînă la finele perioadei de urgență menținîndu-se între 25 şi 91 mil. lei pe săptămână. 

 

Care sunt cei mai mari cumpărători din banii publici pe timp de pandemie

În perioada examinată, contractele de achiziții publice au fost semnate de 187 instituții. Totodată, marea majoritate a contractelor au revenit la 5% din aceste instituții. Astfel valoarea totală a contractelor semnate de 10 autorități constituie 459 mil lei sau circa 61% din suma totală a contractelor atribuite în perioada 17 martie – 15 mai 2020. În top 10 al instituțiilor care au efectuat achiziții în pandemie sunt 3 din domeniul ocrotirii sănătății, cărora le revine circa 24% din valoarea totală a achizițiilor efectuate şi 4 activează în domeniul reparatiei, construcției şi amenajării teritoriului. Acestora le revine peste 28% din valoare contractelor semnate .

Top 10 Autorități Contractante după valoarea totală a contractelor semnate în perioada 17 martie - 15 mai 2020

Top 10 Autorități Contractante după valoarea totală a contractelor semnate în perioada 17 martie – 15 mai 2020

 

Cum s-a achiziționat în perioada stării de urgență

Potrivit datelor publicate, în perioada examinată, 15% din valoarea totală a contractelor sau peste 112 mil lei au fost atribuite fără organizarea procedurilor competitive, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare. Restul 641.2 mil. lei, sau circa 85% din valoarea totală, a fost contractată urmare aplicării procedurilor competitive. 

Proceduri aplicate pentru semnarea contractelor de achiziții publice pentru perioada 17 martie - 15 mai 2020

Proceduri aplicate pentru semnarea contractelor de achiziții publice pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020

Totodată, la proceduri „competitive” de atribuire a contractelor în valoare totală de 78.4 mil lei sau circa 27% din cele 641.2 mil lei, a participat cîte un ofertant. Astfel, în total, peste 25% din valoarea totală a contractelor sau circa 190.5 mil. lei, s-au semnat fără competiție.

Din  190.5 mil. lei, doar 82.2 mil. lei sau 43% din contractele necompetitive, au fost atribuite pentru prevenirea şi combaterea infecției COVID-19.

 

Ce s-a achiziționat din banii publici în perioada stării de urgență

Potrivit datelor publicate de AAP şi CAPCS, în perioada 17 martie-15 mai 2020 [Datele publicate de AAP şi CAPCS pînă 17 mai 2020 inclusiv], doar în baza organizării procedurilor de achiziții publice, s-au semnat contracte în sumă de peste 753.3 mil lei. Totodată, au fost semnate şi alte contracte de achiziții din banii publici pentru care nu s-au aplicat procedurile de achiziții. Datele complete privind aceste contracte nu sunt publice. 

Grafic: Contractele de achiziții publice atribuite în perioada 17 martie - 15 mai 2020, în funcție de obiectul de achiziții , mil. lei, % în valoarea totală

Grafic: Contractele de achiziții publice atribuite în perioada 17 martie – 15 mai 2020, în funcție de obiectul de achiziții
, mil. lei, % în valoarea totală

Astfel, potrivit datelor publice cea mai mare parte revine contractelor de lucrări de construcții, reparații, inclusiv reparația şi întreținerea drumurilor, achiziții de materiale de construcții şi amenajarea teritoriului, inclusiv a parcurilor (!). Valoarea totală a acestor contracte de achiziții a constituit circa 370 mil lei sau 49% din totalul contractelor semnate. O cotă semnificativă de 29% sau peste 214 mil lei (!) revine lucrărilor de reparație şi întreținere a drumurilor. Peste 130 mil. lei au fost alocate pentru achiziții de materiale de construcții şi diferite lucrări de reparații, inclusiv reparația birourilor şi construcția/reparația blocurilor sanitare (!) ale unor instituții din administrația publică centrală. Doar pentru ultimele contracte s-au alocat circa 5 mil lei.
Cu peste 23 mil. lei au fost contractate lucrări de amenajare a teritoriului, inclusiv parcurilor şi zonelor de agrement (!). Doar Direcția Locativ-Comunală şi Amenajare a Primăriei mun. Chişinău, în această perioadă, a semnat contractele în valoare totală de 11.1 mil lei (!) pentru „reconstrucția havuzului din scuarul Miron Costin”, „construcția havuzului pietonal din parcul La Izvor” şi „amenajarea cu pavaj a aleilor din scuarul Miron Costin”. Cel mai mic din cele 3 contracte constituie 1.4 mil lei, iar cel mai scump depăşeşte 5 mil. lei.(!)

Conform dispoziției nr.2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, instituțiile medico-sanitare publice (IMSP) trebuiau să  suspende efectuarea reparațiilor capitale şi curente, și a altor cheltuieli, precum şi achiziția de mijloace fixe, cu excepția celor de necesitate vitală întru acordarea asistenței medicale. Însă unele IMSP, în perioada 21 martie-15 mai 2020, au semnat contracte de achiziții de  lucrări de proiectare şi reparații în valoare de circa 2.1 mil lei. Totodată alte instituții publice nu au avut o astfel de interdicție şi au reuşit să atribuie contracte interzise IMSP în sume de zeci de milioane de lei (!). 

Valoarea totală a contractelor pentru internet şi servicii IT este de peste 45 mil. lei. Dar de menționat că majoritatea din aceste contracte au fost atribuite prin contractare directă sau urmare a concursului „competitiv” cu un singur ofertant (!).

Valoarea contractelor de achiziții a mijloacelor de transport, a serviciilor de întreținere a acestora şi a pieselor de schimb a constituit circa 26 mil lei sau peste 4% din valoarea totală a contractelor semnate. Din această sumă, 4.1 mil lei au fost utilizați pentru achiziționarea mijloacelor de transport. Din ele fac parte 8 contracte de achiziții a automobilelor de serviciu în sumă totală de 3.2 mil lei, prețul unul autoturism variind între 244 mii lei şi 592 mii lei (!). 6 din acele 8 contracte au fost semnate de primării din sate şi un consiliu raional.

Numai pentru achiziții de uniformă Inspectoratul general al Poliției al MAI, Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării şi Serviciul Vamal au semnat contracte în valoare totală de 14.6 mil lei.

Pentru servicii veterinare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a semnat peste 180 de contracte cu persoane fizice şi întreprinzători individuali, în valoare totală de circa 12 mil lei.
Valoarea totală a contractelor de achiziții a mobilierului, aparatelor de uz casnic, tehnicii de calcul şi rechizitelor de birou în această perioadă a depăşit 10 mil lei. (!).

Valoarea totală a contractelor de achiziții publice semnate în perioada 17 martie – 15 mai 2020 pentru livrare de medicamente şi dispozitive medicale a constituit 166.8 mil lei sau circa 22% din valoarea totală a contractelor atribuite în această perioadă. 

 

Achiziții pentru combaterea COVID-19 

Prin dispozițiile CSE, CAPCS şi IMSP le-a fost oferit dreptul de a semna contracte pentru achiziționarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale, necesare pentru prevenirea şi combaterea COVID-19, evitînd organizarea licitațiilor. 

După cum a fost menționat anterior, valoarea totală a contractelor de achiziții atribuite pentru livrare de medicamente şi dispozitive medicale, atribuite urmare a desfăşurării procedurilor de achiziții publice, a constituit 166.1 mil. lei sau 22% din valoarea totală contractată în perioada 17 martie-15 mai 2020. Din această sumă 82.0 mil.lei sau 49.4% sunt contractele pentru achiziții de medicamente şi dispozitive medicale, necesare pentru combaterea COVID-19, restul sunt achiziții pentru realizarea programelor naționale pentru anul 2020.

Potrivit datelor publicate de CAPCS şi AAP, pentru combaterea COVID-19, urmare aplicării procedurilor de achiziții publice, în perioada 17 martie-15 mai 2020, s-au semnat contracte în valoare totală de 82.2 mil. lei. Instituțiile care au efectuat achiziții publice în scopul combaterii COVID-19 sunt prezentate în diagrama de mai jos.

Instituții care au semnat contractele pentru combaterea COVID-19 în perioada 17 martie - 15 mai 2020, urmare organizării procedurii de achiziții publice

Instituții care au semnat contractele pentru combaterea COVID-19 în perioada 17 martie – 15 mai 2020, urmare organizării procedurii de achiziții publice

Astfel, 93% din contracte, cu valoarea totală de 76.1 mil. lei, au fost semnate de CAPCS. CAPCS a achiziționat teste şi o mare parte a echipamentelor de protecție. Instituțiile medico-sanitare au semnat contracte de achiziții publice în valoare totală de circa 0.7 mil. lei, pentru medicamente şi servicii de transport a lucrătorilor medicali, autoritățile locale sau entitățile subordonate acestora au semnat contracte de achiziții publice în valoare totală de circa 5.4 mil. lei pentru livrare de echipamente de protecție şi utilaj medical.

Valoarea totală a contractelor de achiziții publice pentru bunuri şi servicii necesare pentru combaterea COVID-19 a constituit circa 10.9% (!) din valoarea totală a contractelor de achiziții semnate în perioada stării de urgentă sau de circa 2.5 ori mai puțin decît pentru drumuri,  de circa de 2 ori mai puțin decît pentru achiziții de lucrări de construcții şi reparații, materiale de construcții, amenajarea teritoriului, în special a parcurilor cu construcția havuzurilor. Următoarele bunuri şi servicii au fost achiziționate în baza acestor contracte

Contracte de achiziții publice pentru combaterea COVID-19, atribuite în perioada 17 martie - 15 mai 2020, mil. lei, %

Contracte de achiziții publice pentru combaterea COVID-19, atribuite în perioada 17 martie – 15 mai 2020, mil. lei, %

Din cîte demonstrează datele, 53% din valoarea totală a achizițiilor sau circa 43.7 mil lei au constituit echipamente de protecție. Mai puțin, 43% procente sau circa 35.4 mil. lei au fost angajate în contracte pentru furnizarea testelor pentru identificarea COVID-19. Valoarea totală a contractelor de achiziții de medicamente şi utilaj medical (ventilatoare pulmonare) a constituit 2.9 mil lei sau mai puțin de 4% din valoarea achizițiilor pentru combaterea COVID-19 (!). Comparînd cu unele achiziții „importante” efectuate în perioada examinată, constatăm că valoarea totală a contractelor pentru achiziția ventilatoarelor pulmonare este de circa 1.3 ori mai mică decît cea a autoturismelor de serviciu, de circa 2 ori mai mică decît reparație-construcție a blocurilor sanitare, de 4 ori mai mică decît cea pentru achiziția de mobilier, aparate de uz casnic şi a rechizitelor de birou pentru instituții publice.

Din analiza achizițiilor efectuate se evidențiază lipsa unor standarde pentru, cel puțin, echipamentele de protecție, necesare pentru COVID-19. Fiecare instituție stabileşte de sine stătător cerințele sau cumpără ceea ce poate oferi furnizorul la moment.

O altă problemă este calitatea joasă a unor unor echipamente de protecție livrate, necesare pentru combaterea COVID-19. Unele echipamente de protecție, extrem de necesare pentru prevenirea infectării personalului medical şi a pacienților, au fost livrate cu întîrziere, datorită incapacității financiare şi tehnice a agentului economic de a executa prevederile contractuale, conform angajamentelor asumate. 

Pe 8 mai 2020, s-a lansat platforma cu datele privind achizițiile legate de COVID-19. Potrivit datelor publicate pe platformă, în perioada martie -15 mai 2020, au fost  livrate medicamente şi dispozitive medicale în valoare totală de 102.2  mil lei. Achizițiile respective au fost făcute de CAPCS şi încă 90 instituții publice, care activează în domeniul ocrotirii sănătății. 

Circa 20% din valoarea acestor livrări pentru IMSP sunt efectuate doar în baza facturilor sau unor contracte semnate fără aplicarea procedurilor de achiziții publice. Totodată, potrivit datelor publicate pe acest portal, doar 24% de instituții din domeniu au prezentat informații, privind achizițiile necesare efectuate pentru COVID-19. 

 

Achizițiile publice în desfășurare

Suplimentar la contractele atribuite, mai sunt proceduri de achiziții în desfăşurare.  În lista de mai jos este prezentat un mic eşantion de achiziții publice anunțate la în perioada cuprinsă între sfîrşitul lunii martie – începutul lunii mai 2020, cu valoare estimată totală, de peste 60 mil lei. 

Descrierea achiziției Valoarea estimată, mii lei Data publicării
Sistem de irigare automatizat pentru parcul Catedralei. Denumirea bunurilor solicitate sau echivalent 1327.0 3/20/2020
Lucrări de reparație a pavajului în parcul Ștefan cel Mare , mun.Chișinău 2615.0 4/1/2020
Mobilier urban și de joacă (inclusiv montarea) pe aleea Mircea cel Bătrân 2290.0 4/16/2020
Amenajarea cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin 1834.0 4/22/2020
Construcția complexului sportiv în comuna Țânțăreni 3011.0 4/30/2020
Construcția complexului sportiv în parcul La Izvor 3750.0 5/5/2020
Lucrări de reparații în incinta Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21 7148.0 4/27/2020
Tehnică de calcul și mijloace periferice pentru Inspectoratul General al Poliției 6652.8 4/17/2020
Autospeciale operaționale de teren pentru echipele de reacționare rapidă 20000.0 4/15/2020
Tractor multifuncțional universal (buldoexcavator) 1300.0 3/18/2020
lucrări de reparație a interiorului Școlii de Arte ”M. Cibotari”, mun. Cahul 1842.9 5/5/2020
Replanificarea încăperilor la Casa de Creație de pe str.Ștefan cel Mare și Sfînt nr.36 2565.4 3/30/2020
Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură din s.Drăgușeni.r.Strășeni com.Rădeni 3890.6 4/21/2020
Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Ceadir-lunga – Maloiaroslaveț 730.4 4/22/2020
Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Vulcănești 1074.7 4/22/2020
Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Basarabeasca 635.7 4/23/2020
Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Ocnița 617.3 4/23/2020
Servicii de elaborare a documentației de proiect 1010.4 5/5/2020
Echipament militar – țesături pentru uniforma de instrucție, conform necesităților armatei naționale în anul 2020 4000.0 5/7/2020

Doar pentru amenajarea parcurilor şi scuarurilor în mun. Chişinău sunt în desfăşurare achiziții cu valoarea totală estimată  de peste 15 mil lei, pentru reparația obiectelor de cultură (şcoli de artă şi case de cultură) 8.2 mil lei, achiziții de mijloace de transport şi tehnică specială – 21.3 mil lei, tehnica de calcul 6.6 mil lei, reparații interioare – 7.1 mil lei.

Potrivit cadrului legal, asumarea angajamentelor de către autoritățile/instituțiile bugetare se permite doar în scopurile şi în limitele alocațiilor bugetare. Înseamnă că pentru asemenea achiziții se găsesc resurse în bugetul deficitar (!).

 

Concluzii

Criza economică abia ia amploare. țările europene, cu un nivel înalt de dezvoltare economică, atestă micşorarea PIB-ului şi a încasărilor în buget. Economia Republicii Moldova nu este în izolare şi depinde, inclusiv şi de remitențele concetățenilor noştri, care activează în țările afectate de criză. Astfel, economia R. Moldova, oricât nu ne-am dori-o, nu poate scăpa de efectele negative ale pandemiei, care vor avea şi un impact fiscal major. Reieşind din amploarea estimată a crizei la nivel global, crește riscul ca încasările fiscale să fie sub nivelul estimărilor din luna aprilie 2020, iar deficitul va depăşi suma planificată.

Totodată, eficiența şi transparența achizițiilor publice per ansamblu, de-a lungul anilor, lasă de dorit. Cele menționate mai sus reflectă prioritățile autorităților în utilizarea banilor acumulați din impozitele şi taxele achitate de cetățeni, împrumuturile, şi creditele externe şi interne, pe care tot cetățenii trebuie să le întoarcă în viitorul apropiat. Este revoltător că fenomenul de risipă a banului public continuă și în perioada stării de urgență. Unele autorități îşi permit în această perioadă să facă reparații în birouri, să reînnoiască mobilierul, tehnica de calcul și să cumpere autoturisme de serviciu. Mai multe achiziții de bunuri şi lucrări lansate sau continuate în pandemie,  trebuie să fie sistate sau cel puțin sumele alocate să fie reduse. Este extrem de important ca instituțiile publice, totuşi, să demonstreze responsabilitate maximă în gestionarea banilor publici, să utilizeze resursele puține pentru achizițiile de strictă necesitate: ocrotirea sănătății, educație şi tehnologii informaționale. Achizițiile publice trebuie să fie investiții în dezvoltare, dar nu doar contracte de consum şi reparații. Totodată, prin mecanismul de achiziții ar fi oportun să resuscităm acele întreprinderi mici şi mijlocii, care au reușit să supraviețuiască, oferindu-le posibilitatea să cîştige contracte din banii publici. Şi, nu în ultimul rînd, utilizarea  banului public trebuie să fie un proces transparent. 

Autor: Serghei Merjan, expert în achiziții publice

 

Susține-ne și redirecționează 2% din impozitul tău către A.O. Centrul de Politici și Reforme Structurale. IDNO: 1017620000339


Acest material este realizat de CPR Moldova, Centrul de Politici și Reforme, în cadrul proiectului „Educate, engage, empower. Community tools against corruption” cu suportul Fundației Soros-Moldova și Fundațiilor Pentru o Societate Deschisă.

Categorii: Publicații

Lasă un răspuns